PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO www.vinitaly.lt PARDUOTUVĖJE INTERNETE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias prekių pirkimo elektroninėje www.vinitaly.lt parduotuvėje (toliau – „Vinitaly“) sąlygas.
1.2. Vinitaly parduotuvę kontroliuoja ir prekes joje parduoda Vinitaly LT, UAB, juridinio asmens kodas 306115368, PVM mokėtojo kodas LT100015255015, adresas korespondencijai Arkos g. 13-6, Klevinė, Vilniaus r. (toliau – „Pardavėjas“).
1.3. Pirkėjas – tai asmuo, perkantis prekes iš Vinitaly. Prekes Vinitaly turi teisę pirkti veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 20 metų ir juridiniai asmenys, veikiantys per savo įgaliotus atstovus.
1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis atitinka 1.3 punkte nustatytas sąlygas ir turi teisę pirkti Vinitaly parduotuvėje.
1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas laisvanoriškai pateikia registruodamasis ir/arba užsakydamas prekes Vinitaly parduotuvėje. Asmens duomenimis laikoma ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, kai tokie duomenys saugomi laikantis LR teisės aktų reikalavimų. Jeigu prekių gavėju yra kitas asmuo, negu Pirkėjas, Pirkėjas privalo užtikrinti, kad gavėjo asmens duomenys pateikiami teisėtai.
1.6.  Taisyklės – šios elektroninės parduotuvės www.vinitaly.lt pirkimo taisyklės. Šios pirkimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės nustato Pirkėjo, perkančio prekes www.vinitaly.lt  ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
2. Bendrosios nuostatos.
2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje Vinitaly parduotuvėje. Pirkėjas sudaro pirkimo sutartį prisijungdamas prie šių taisyklių. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Vinitaly parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Vinitaly išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje Vinitaly parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kaskart apsiperkant.
1.8. Pirkėjas neturi galimybės pateikti prekių užsakymo elektroninėje Vinitaly parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ar rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.9. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje Vinitaly parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Vinitaly parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Vinitaly parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Vinitaly parduotuvės užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje Vinitaly parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje elektroninėje Vinitaly parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo (arba prekių gavėjo) asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą arba nurodyti, kad prekes atsiims parduotuvėje, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pirkimo ir pristatymo Pirkėjui bei buhalterinės apskaitos tikslais. Prekių gavėjo duomenys bus pateikiami prekių pristatymą vykdančiam asmeniui tik sutarties su Pirkėju įvykdymo tikslais. Rinkodaros pasiūlymai bus teikiami Pirkėjui tik esant jo atskiram sutikimui. Plačiau apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą prašom žiūrėti Privatumo politika.
2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Vinitaly parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Vinitaly parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Vinitaly teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Vinitaly parduotuvės sistemos. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Vinitaly parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Vinitaly parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
2.7. Papildomai, registruodamas savo paskyrą ar jos neregistruodamas Pirkėjas gali pateikti savo elektroninį paštą, kuriuo Pardavėjas siųstų Pirkėjui naujienlaiškius ar kitus prekių pasiūlymus. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti paspaudęs naujienlaiškyje pateiktą nuorodą arba informuodamas Pardavėją tiesiogiai elektroniniu paštu (plačiau Privatumo politika).

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
3.1. Prekių kainos Vinitaly parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Vinitaly parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
3.2.1. Atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Pinigus Pirkėjas perveda į elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.2.2. apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo pateikimo Elektroninėje parduotuvėje momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.2.3. Apmokėjimas atsiimant prekes parduotuvėje – jeigu Pirkėjas pasirenka šį būdą.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. (išskyrus kai pasirenkamas apmokėjimo parduotuvėje pirkėjui pačiam atsiimant prekes būdas) Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
3.4. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių perdavimo Pirkėjui Pardavėjas  pateikia PVM sąskaitą faktūrą, kuri taip pat saugoma  individualioje Pirkėjo paskyroje elektroninėje parduotuvėje.

4. Prekių užsakymas ir pristatymas
4.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą 7 dienas per savaitę.
4.2. Už prekių pristatymo per kurjerį paslaugas taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės prekių krepšelio skiltyje prie apmokėjimo informacijos. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.
4.3. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš nurodytų prekių pristatymų būdų: atsiimti užsakytas prekes Vinitaly parduotuvėje „Vyno krautuvėlė“ Justiniškių g. 91-4, Vilnius (PC „Norfa”) arba per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu. Jeigu užsakymas apmokamas darbo dieną iki 12 val., prekės Pirkėjui išsiunčiamos kitą darbo dieną, jeigu užsakymas apmokamas nedarbo dieną, užsakymas  Pirkėjui išsiunčiamas kitą darbo dieną, bet visais atvejais ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo, išskyrus kai prekės aprašyme nurodytas kitas pristatymo terminas – tuomet prekių išsiuntimas vyksta pagal nurodytus terminus. Tikslią prekių pristatymo valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu.
4.4. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Užsakymo metu nurodytu adresu. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei pageidaujamą pristatymo laiką ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį, kuris būtų vyresnis negu 20 metų amžiaus. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
4.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Jeigu patikslinti pristatymo terminai Pirkėjui yra nepriimtini, jis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį, o Pardavėjas privalo jam grąžinti visas už prekes ir jų pristatymą sumokėtas sumas per 14 dienų į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
4.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
4.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
4.8. Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti prekės pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
5.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra nekokybiškos, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžinti už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 06 11 nutarimu Nr. 697 (galiojanti redakcija) patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir LR civiliniu kodeksu.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.1. Remiantis LR mažmeninės prekybos taisyklių 15 punktu, kokybiškos maisto prekės negali būti grąžinamos.
6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje Vinitaly parduotuvėje sudarytos ne maisto prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Vinitaly raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, užpildydamas Prekių grąžinimo formą, kurią pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta).
6.3. Remiantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 str., Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, išpakavo, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms. Dėl prekių grąžinimo detaliau Prekių grąžinimas.
6.4.Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.
6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, neišpakuotos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius.
6.6. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos) pristatant prekes į parduotuvę ar per kurjerį. Pirkėjui kreipiantis elektroninio pašto adresu [email protected] bus pateiktos detalios grąžinimo instrukcijos. Plačiau apie prekių grąžinimą pateikiama skyriuje Prekių grąžinimas.
6.7. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui proporcingai grąžinamam prekių kiekiui grąžinamas prekių pristatymo mokestis.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Vinitaly iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Vinitaly bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Vinitaly neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu  [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).